Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Welkom in Motel Mama, de zonnige tussenstop op jouw reis door het moederschap. Hier vind je praktische, eerlijke, geruststellende en simpelweg leuke informatie, slimme tips en verhalen over zwangerschap, bevallen en jouw (nieuwe) lijf en leven met baby’s en kinderen. Wij stellen onze artikels, teksten en online cursussen en workshops niet alleen met plezier, maar ook met de meeste zorg voor je samen. Daarbij kunnen we rekenen op de hulp en kennis van heel wat experts in hun vakgebied, maar ook op de fijne, vrijwillige bijdragen van andere moeders.

Bij Motel Mama vinden we ook hospitality en service superbelangrijk. Om jou de beste service te kunnen bieden, leggen we hieronder dan ook graag enkele huisregels vast in de algemene voorwaarden. Wij wensen jullie een fijn verblijf op onze website en veel plezier met onze cursussen en producten. Dank jullie wel!

Deze versie van de Algemene Voorwaarden treedt in werking op 3 november 2020.

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

Motel Mama (www.motelmama.be), de Website en Webshop zijn eigendom van en worden  beheerd door de vennootschap onder firma HIEF, met maatschappelijke zetel te Generaal De Ceuninckstraat 48, 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer  0745.909.907 en BTW nummer BE 0745 909 907, RPR Mechelen.

HIEF VOF. is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

Hierna wordt de term Motel Mama gebruikt als aanduiding van zowel de Website, de Webshop, als de achterliggende vennootschap, HIEF VOF.

2. ALGEMEEN

Door gebruik te maken van de website www.motelmama.be (hierna: de Website) en de vereiste om de algemene voorwaarden eerst te lezen en goed te keuren, aanvaard je de hiernavolgende algemene voorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden) en verbind je je er als gebruiker toe deze na te leven bij elk bezoek en elk gebruik van de Website.

Indien je de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, moet je de Website onmiddellijk verlaten, je gaat niet langs start en ontvangt geen Motel Mama-services.

Motel Mama behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzijgen en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bezoeken of bestellingen die op of na de datum van de wijziging worden verricht. Het verdere gebruik van de Website zal beschouwd worden als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze Website en alle Motel Mama werken, zijnde onder andere, doch niet beperkt tot de lay-out, logo’s, teksten, iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, artikels, tekeningen, data, databanken, software en digitale producten gepubliceerd op de Website en gecreëerd door of voor Motel Mama, zijn intellectueel eigendom van Motel Mama (niet-limitatieve lijst).

Om de bestaande auteursrechten te respecteren, mogen bovenvermelde zaken én hun inhoud niet worden doorgegeven, verkocht of gebruikt aan derden. Door gebruik te maken van deze Website erken en aanvaard je dat alle verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Motel Mama.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Motel Mama mag niets van deze Website worden gekopieerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.  Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor korte aanhalingen uit artikels, maar dan enkel indien je een correcte bronvermelding hanteert.

Natuurlijk mag je ook steeds gebruik maken van de Website om informatie betreffende je bestelling of je persoonsgegevens te kopiëren.

In geval van miskenning van de intellectuele eigendomsrechten van Motel Mama, kunnen er strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures worden ingesteld met het oog op het bekomen van een vergoeding van de door Motel Mama geleden schade.

Bijdragen van derden aan de Website zijn ook mogelijk. Indien je zelf een werk instuurt (dat kan naar het adres [email protected]), dan mag dat werk niet reeds beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij je zelf eigenaar bent van die rechten. Indien je dat wenst kan je Motel Mama contacteren om jouw werk te plaatsen op de Website.  Motel Mama is daartoe evenwel niet verplicht.  Indien je hier vragen over hebt, stuur gerust een e-mail naar [email protected].

4. AANSPRAKELIJKHEID

Motel Mama kan in geen enkel geval verantwoordeliijk of aansprakelijk worden gesteld voor de wijziging van gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de Website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de Website.

De inhoud van artikels en online producten op de Website is met de grootste zorg samengesteld en geresearcht. Motel Mama streeft ernaar correcte informatie te delen met de bezoekers van de Website. 

Motel Mama geeft evenwel geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van de Website vrij zou zijn van andere schadelijke elementen en programma’s.  Dit geldt ook voor hyperlinks van derden op de Website.

Het bezoeken, raadplegen en het gebruik van de Website gebeurt dan ook op uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. 

Motel Mama is evenmin niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Je verbindt je er als gebruiker toe om Motel Mama te vrijwaren tegen iedere vordering, welke door een derde wordt ingesteld ten gevolge van informatie die jou wordt verstrekt op basis van de Website en het gebruik ervan (met inbegrip van links naar andere websites).

De Algemene Voorwaarden doen evenwel geen afbreuk aan het recht op vergoeding van de schade die je zou lijden ten gevolge van bedrog of opzettelijke fout van Motel Mama, of iemand waarvoor Motel Mama wettelijk aansprakelijk is.  We hopen natuurlijk dat dit nooit het geval zal zijn.

En onthoud altijd: algemeen advies kan nooit de individuele, aangepaste zorg van een zorgverlener vervangen. Twijfel je of zit je met een (medisch) probleem, neem dan zeker contact op met jouw zorgverlener.

5. FORCE MAJEURE

Motel Mama verbindt zich ertoe ten aanzien van jullie, de Gebruikers, om de nodige inspanningen te leveren om al haar verplichtingen na te komen.  Soms is het echter sprake van Force Majeure, zijnde iedere omstandigheid die buiten de wil van Motel Mama om ontstaat en tot gevolg heeft dat de uitvoering van de verbintenissen onredelijk bezwaard of zelfs onmogelijk wordt.

In dergelijke gevallen kan Motel Mama niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken. Als er een vertraging optreedt, zal Motel Mama haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.  Indien de verbintenis niet meer kan worden uitgevoerd, zullen wij samen met de Gebruiker naar een oplossing zoeken.

6. VERKOOPSVOORWAARDEN

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, bovenop de Algemene Voorwaarden, op alle bestellingen en verkooptransacties via de Website of Webshop met betrekking tot de op de Website aangeboden producten. Voor meer informatie, wordt verwezen naar www.motelmama.be/verkoopsvoorwaarden

7. PERSOONSGEGEVENS

Motel Mama engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door gebruik te maken van de Website, geef je toestemming om je persoongegevens te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.  Door cookies te accepteren aanvaard je Motel Mama’s gebuik van cookies, inclusief cookies van derden die op deze website geplaatst worden door onze leveranciers.

Motel Mama vindt de bescherming van jouw privacy natuurlijk belangrijk (een website die je tips geeft over perineummassage moet dat van nature, vinden wij). HIEF vof, met maatschappelijke zetel te Generaal de Ceuninckstraat 48, 2800 Mechelen, is hierbij aangeduid als de verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens verkregen via motelmama.be of onze nieuwsbrief. Voor vragen kan je ons bereiken via e-mail, [email protected]

Jouw gegevens worden gebruikt door Motel Mama en de diensten die wij nodig hebben om ons motel draaiende te houden. Deze diensten zijn:

  • Website en marketing analytics;
  • De verkoop van onze producten;
  • Je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Gebruik van je gegevens voor andere doeleinden dan hierboven beschreven of het doorgeven van je gegevens aan externe organisaties is uitdrukkelijk uitgesloten.

Volgende spelers hebben eveneens toegang tot jouw informatie:

  • WordPress, de service waarmee we onze tips tot bij jou brengen
  • Google Analytics plaatst cookies in je browser om ons geaggregeerde statistieken te geven over het gebruik van de website.
  • Woocommerce behandelt bestellingen in de shop en slaat hiervoor gegevens (echter geen betaalgegevens) op voor onbepaalde duur. Immers, wanneer je bij ons een online product koopt, ontvang je daarvan downloadlink in je mailbox…  Opdat die (persoonlijke) downloadlink zou blijven werken en jij dus optimaal gebruik kan maken van je aankopen, wordt je naam en e-mailadres bijgehouden.
  • Facebook inc of andere partners die we gebruiken om reclame te maken op sociale media – zodat we mama’s de weg kunnen wijzen naar ons motel.

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief houden we je gegevens bij tot je zelf aangeeft dat je onze mails niet meer wil ontvangen. Je kan dat door te unsubscriben onderaan iedere mail die we je sturen.

Koop je iets op de Website (Webshop), dan heeft de dienst boekhouding van Motel Mama inzage in deze verkoopsgegevens: naam, adres, e-mailadres, aangekocht(e) item(s).

Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, ze laten rechtzetten en ze laten verwijderen onder de wettelijke voorwaarden.  Laat weten wat je wilt op [email protected] en Motel Mama helpt je graag verder.

Al deze informatie (en meer) kan je ook vinden in onze privacyverklaring, hier: www.motelmama.be/privacy-policy

Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je logingegevens en het gebruik van het gekozen paswoord. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen.  Motel Mama heeft geen toegang tot dit paswoord.

Elke commentaar en reactie, in de breedste zin van het woord, die je uit eigen beweging aan Motel Mama bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden.  Motel Mama behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie vrij te gebruiken, voor zover de bestaande privacy-regelgeving zich hier niet tegen verzet.

8. SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Algemene Voorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

9. CONTACTGEGEVENS

Motel Mama is natuurlijk bereikbaar indien je verdere vragen zou hebben.  Contact opnemen met de  klantenservice van Motel Mama kan per e-mail ([email protected]) of via telefoon (+32 476 45 21 92) van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden en op het gebruik van de Website is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn de hoven en rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd voor eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.